Política de privacitat

GRANJA CARALT C.B. garanteix el tractament i la protecció de dades de caràcter personal de l’usuari d’acord amb el que estipula la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que a la vegada adapta el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament europeu i del Consell, 27 d’abril de 2016.

 

  1. Responsable del tractament

Empresa: GRANJA CARALT C.B.

CIF núm.: E-59676692

Direcció postal: La Riera, 91

Codi postal: 08302

Localitat: Mataró

Correu electrònic: info@granjacaralt.com

 

  1. Finalitat del tractament

GRANJA CARALT C.B. tracta les dades personals de l’usuari per a diferents finalitats. Així, les dades recollides a través de la pàgina web www.granjacaralt.com son tractades amb la finalitat d’obtenir dades estadístiques relatives al tràfic de la pàgina web, basant el tractament en els seus interessos legítims; i també per tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol altra petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol forma de contacte que tingui a la seva disposició.

 

En el cas que l’usuari hagi sol·licitat alguna informació, GRANJA CARALT C.B. tractarà les dades d’aquell per tramitar les sol·licituds d’informació plantejades a través del formulari habilitat per aquesta finalitat o, en el seu defecte, pel correu electrònic indicat a la pàgina web. Aquest tractament es legitima mitjançant el consentiment atorgat per l’usuari interessat en el mateix moment de sol·licitar la informació.

 

Serà necessari que l’usuari faciliti totes les dades personals que s’identifiquen com a obligatòries en el formulari de contacte. En el cas que no ho faci, això podria afectar la finalitat abans descrita.

 

GRANJA CARALT C.B. no prendrà decisions individualitzades automatitzades i/o per elaborar perfils que produeixi algun efecte jurídic a l’usuari.

 

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini necessari per dur a terme la finalitat del tractament, transcorregut el qual  se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la destrucció total d’aquelles dades.

  1. Destinataris de comunicació de dades

Si per proporcionar la informació, productes o serveis que l’usuari requereixi GRANJA CARALT C.B. ha de recórrer a altres empreses (de missatgeria o transports, per exemple), nomes proporcionarà a aquestes la informació estrictament imprescindible per dur a terme la seva tasca, prohibint-los utilitzar la informació donada amb alguna altra finalitat. GRANJA CARALT C.B. no comunicarà les dades de l’usuari a tercers llevat obligació legal o en els casos abans descrits i prèvia autorització per part de l’usuari.

 

  1. Dret de l’usuari

Qualsevol usuari té dret a obtenir confirmació sobre l’existència, o no, d’un tractament de les seves dades personals. El Reglament General de Protecció de dades estipula com a drets de l’usuari:

– Accedir a les seves dades emmagatzemades.

– Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades.

– Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

– A la portabilitat de les seves dades.

– Oposar-se al tractament de les seves dades.

GRANJA CARALT C.B. respondrà a les peticions de l’usuari a la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se uns altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el número de sol·licituds. El responsable informar a l’usuari de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud. L’usuari té la possibilitat i el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Per l’exercici dels drets reconeguts, l’usuari podrà posar-se en contacte a través de la següent direcció de correu electrònic _ o dirigint un escrit al domicili social de GRANJA CARALT C.B. en _, incloent en els dos caos una fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent. En la pàgina web de l’autoritat de control estatal, l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), amb web www.agpd.es, es pot trobar models, formularis i més informació disponibles sobre els drets de l’usuari. Si un usuari considera que les seves dades no son tractades correctament per GRANJA CARALT C.B. pot dirigir les seves reclamacions al correu electrònic _ o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, essent l’AEPD la indicada en el territori estatal.

 

  1. Mesures de seguretat

De conformitat amb la normativa vigent en protecció de dades personals, el responsable compleix totes les disposicions al respecte, tractant les dades personals de la seva responsabilitat de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’usuari interessat i adequada, pertinent i limitada a allò que sigui estrictament necessari en relació amb les finalitats per les quals aquelles dades son tractades. El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix la normativa amb la finalitat de protegir els drets i llibertats de l’usuari i li ha comunicat la informació adequada perquè pugui exercir-los.

 

  1. Acceptació de les condicions

Com a usuari de la pàgina web declara haver estat informat degudament de les condicions sobre la protecció de dades personals i accepta i dóna el seu consentiment exprés pel seu tractament a GRANJA CARALT C.B. d’acord amb aquesta política de privacitat.